Cooking Guru (คุกกิ้ง กูรู) อังคาร Cooking Guru (คุกกิ้ง กูรู) 2020/07/07

รายการบันเทิงที่ยิ่งดู ยิ่งสนุก ยิ่งรู้ ยิ่งอร่อย รังสรรค์เมนูโดย ดร.ยิ่งศักดิ์ กูรูด้านอาหารตัวจริงของเมืองไทย.