The Thunder ตอนที่ 1
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหากลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติร่วมมือกับกลุ่มท้องถิ่นในตงซานกระทำสิ่งผิดกฎหมายด้วยการผลิตยาเสพติดกับกลุ่มใต้ดินขนาดใหญ่ และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการค้ายาเสพติดในจำนวนมากๆทั้งภายในประเทศและนอกประเทศจึงจำเป็นต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าท้องถิ่น ใช้กฎหมาย และกระบวนทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์และเป็นร่มกำบังที่จะทำให้ฝ่ายตนเองได้รับผลประโยชน์สูงสุด ในความซับซ้อนและสภาพแวดล้อมที่อันตราย ชุดตำรวจปราบปรามยาเสพติด ที่นำโดย หลี่เฟย ไม่ได้เกรงกลัวที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะเข้าไปตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดใต้ดินที่ถักทอโดยผู้ค้ายาเสพติดท้องถิ่นและกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าร่วมกับเครือข่ายนี้ ทำลายปัญหาที่หนักหน่วงยุ่งยากและอุปสรรคกีดขวางเพื่อการเริ่มต้นอันราบรื่นของ